Bangkok, Thailand - 2008 - philhouse
  • Bangkok, Thailand - 2008